Thạc sĩ Quản trị du lịch và khách sạn - Đại học Sunderland

Thạc sĩ Quản trị du lịch và khách sạn – Đại học Sunderland

Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học Sunderland – Anh Quốc cấp bằng) – Master of Science Tourism and Hospitality (Awarded by the University of Sunderland, UK) Về khóa  học Môn học Tourism Concepts and Issues Hospitality Management Studies Research Methods for the Services Sector Current Practices […]

Cử nhân Quản trị du lịch và khách sạn - Đại học Sunderland

Cử nhân Quản trị du lịch và khách sạn – Đại học Sunderland

Cử nhân khoa học (Danh dự) Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học sunderland Anh Quốc cấp bằng) – Bachelor of Science (Hons) International Tourism and Hospitality Management (Top-Up) (Awarded by the University of Sunderland, UK) Mục tiêu khóa học Chương trình trang bị kiến thức mang tầm quốc tế cho sinh viên […]

Cử nhân Quản trị Du lịch và Nhà hàng khách sạn quốc tế - Đại học Sunderland

Cử nhân Quản trị Du lịch và Nhà hàng khách sạn quốc tế

Cử nhân khoa học (Danh dự) Quản trị Du lịch và Nhà hàng khách sạn quốc tế (Top-up) do Đại học Sunderland, Anh Quốc cấp – Master of Science Tourism and Hospitality (Awarded by the University of Sunderland, UK) VỀ KHÓA HỌC Mục tiêu khóa học – Khóa học Thạc sĩ chuyên ngành Du lịch […]

Liên Hệ Ngay